رسانه هاي غربي


رسانه هاي گروهي كشورهاي غربي آگهي هاي تبليغاتي كشورهاي عربي را با دريافت پولهاي كلان منتشر مي كنند در اين آگهي ها در بسياري از موارد نام خليج عربي تبليغ مي شود بطور نمونه راديو و تلويزيون بي بي سي، موسسه كويت فاند را با نام خليج عربي تبليغ مي كند و يا در وب سايت يونسكو موسسه خليج عربي كه تامين كننده بخشي از بودجه اين سازمان است وجود دارد. در آگهي هاي شركتهاي تجاري و حمل و نقل نيز نام خليج عربي در روزنامه هاي انگليسي زبان بسياري از كشورها تبليغ مي شود .